Uw kind is bij de medewerkers van kinderdagverblijf en bso Tot Vanavond! in goede handen. Echter, een enkele keer kan er iets mis gaan in de opvang van uw kind of in de organisatie van de kinderdagopvang. Kinderopvang is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken. Als u vindt dat wij tekort schieten of ons niet aan onze afspraken houden dan horen wij dat graag van u. Van uw kritiek kunnen wij namelijk leren. Daarom hebben wij een interne- en externe klachtenprocedure, die na elkaar maar ook los van elkaar kunnen worden gevolgd (u kunt ook de interne klachtenprocedure overslaan).

De kinderopvang kent een uitgebreide regeling op het gebied van klachten en geschillen. Deze komen voort uit de Wet Kinderopvang, de Algemene Voorwaarde Kinderopvang en de Wet Klachtrecht.

Ons advies is om altijd zo snel mogelijk te reageren als er klachten zijn, te lang uitstellen maakt het alleen maar moeilijker. Het eenvoudigst is het als u het bespreekt met diegene die het wellicht aangaat, bijvoorbeeld de groepsleiding. Als dit de onvrede niet wegneemt kunt u een afspraak maken met Joy, Kim of Marko. Zij noteren de klacht op het interne klachtenformulier, zodat deze is geregistreerd. Misschien kan het gesprek de klacht meteen oplossen, bijvoorbeeld na het maken van afspraken, of is er wat meer onderzoek nodig naar aanleiding van uw klacht. Als uw klacht nog niet is opgelost dan krijgt u na 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht en de omschrijving hiervan. U krijgt 20 werkdagen na het indienen van uw klacht schriftelijk bericht over de gegrondheid van de klacht en al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen maatregelen. Als uw klacht wel wordt opgelost in het gesprek wordt dit en ook de eventueel gemaakte afspraken op het interne klachtenformulier geschreven en ontvangt u hiervan een kopie.

U kunt u klacht ook schriftelijk (of per email) indienen bij de klachtencoördinator. In dat geval krijgt u na 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht. Na het indienen van de klacht wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen en vindt er een gesprek plaats. De klacht wordt zorgvuldig onderzocht en zo spoedig mogelijk en uiterlijk 6 weken na indiening afgehandeld. De ouders/verzorgers worden tijdens onderzoek en behandeling zoveel mogelijk op de hoogte gehouden. Wanneer de klacht is afgehandeld ontvangen ouders een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht. In dit oordeel staan tevens de eventuele maatregelen die genomen zullen worden n.a.v. de klacht, inclusief de termijn waarbinnen deze maatregelen zullen worden gerealiseerd.

De contact gegevens van de klachtencoördinator van Kinderdagverblijf Tot Vanavond! zijn;

Tot Vanavond!
t.a.v. Directie
Reigerbosweg 6b
5144 MA Waalwijk
telefoon: +316 509 299 29
info@totvanavond.nl

interne klachtenregeling
klachten regeling oudercommissie

Verder is Kinderdagverblijf Tot Vanavond! ook lid van de Branchevereniging Kinderopvang. Hierdoor hanteert Kinderdagverblijf Tot Vanavond! automatisch de Algemene Voorwaarde Kinderopvang. Deze zijn opgesteld door o.a. de Branchevereniging Kinderopvang in overleg met BOINK (belangen vereniging voor ouders in de kinderopvang) en de consumentenbond.

Wanneer er geen oplossing voor uw klacht wordt gevonden, kunt u de klacht rechtstreeks indienen bij een externe, onafhankelijke Geschillencommissie:

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
070 310 5310
www.degeschillencommissie.nl

Bij het klachtenloket Kinderopvang dat is verbonden aan de Geschillencommissie kinderopvang en Peuterspeelzalen wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation.

Ouders kunnen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als

De Kinderopvangorganisatie niet binnen zes weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht;
De ouders en de kinderopvangorganisatie het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van de klacht;

In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie. Dit kan zijn bijvoorbeeld bij klachten over intimidatie of wanneer ouders bang zijn dat het voorleggen van hun klacht vervelende repercussies kan hebben. De Geschillencommissie beoordeelt in individuele gevallen of aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan.

De uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend voor zowel de ouders en oudercommissie als de kinderopvangorganisatie. De Geschillencommissie publiceert de uitspraken op haar website.