Uiteraard besteden wij veel aandacht aan een veilige, hygiënische speelomgeving voor kinderen. De groepsruimtes en het meubilair, het speelgoed en de toiletten worden dagelijks gepoetst door onze medewerkers. De aankleedkussens, tafels en aanrecht worden schoongehouden door de pedagogisch medewerkers. Handjes worden voor en na de maaltijd en na het buitenspelen gewassen en het personeel let ook op de eigen hygiëne. Zo is er nog veel meer vastgelegd in het Schoonmaak- en hygiëne beleidsplan.

Aan alle veiligheidseisen is voldaan: kindveilige stopcontacten, deuren met antiklemstrips, kindvriendelijk meubilair etc. Deze zaken zijn terug te vinden in het Veiligheidsbeleidsplan.

Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid

Jaarlijks voert het kinderdagverblijf een risico inventarisatie uit, met betrekking tot veiligheid en gezondheidsmanagement. De leidsters vullen inventarisatielijsten in, hieruit komen risico’s met betrekking tot veiligheid en gezondheid. Voor de risico’s worden acties vastgesteld die uitgevoerd zijn of uitgevoerd gaan worden en in de praktijk getoetst gaan worden. De inventarisatielijsten liggen ter inzage bij Tot Vanavond!
Jaarlijks worden onze brandblusapparatuur en het brandalarmsysteem gecontroleerd en wij zijn in het bezit van een gebruikersvergunning, afgegeven door de brandweer van de gemeente Waalwijk.

Het inspectierapport kinderdagverblijf is hier te downloaden voor de locatie Reigerbosweg

Het inspectierapport buitenschoolse opvang is hier te downloaden voor de locatie Reigerbosweg

Het inspectierapport buitenschoolse opvang is hier te downloaden voor de locatie van cbs de Rank

Verder hebben wij

 • jaarlijkse Risico Inventarisatie en Evaluatie (Veiligheid en Gezondheid)
 • ontruimingsoefening (minimaal 1x per jaar)
 • bedrijfshulpverlening (2 medewerkers)
 • Kinderreanimatie (alle medewerkers)
 • jaarlijkse controle brandblusapparatuur en alarmsysteem
 • klachtencommissie
 • 5 avonden per week wordt er gepoetst door Angelique Gommers

Vierogenprincipe

Eén van de wijzigingen in de wet- en regelgeving voor kinderdagverblijven per 2013 is de invoering van het vierogenprincipe, dat per 1 juli 2013 in werking treedt voor alle kinderdagverblijven.

Dit vierogenprincipe vloeit voort uit de aanbevelingen die de commissie Gunning n.a.v. de Amsterdamse zedenzaak heeft gedaan om (seksueel) misbruik in de kinderopvang te voorkómen.

In de brief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 februari. 2013 over dit onderwerp staat:
Dit (vierogen)principe houdt in dat altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Een beroepskracht mag nog steeds alleen op de groep staan. Zolang maar op elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken en of luisteren.

Wij vinden transparantie en controleerbaarheid een onderdeel van het werk.
Een professionele pedagogisch medewerkster stáát voor haar werk en heeft niets te verbergen tijdens het uitoefenen van haar vak. Aan collega’s laten zien wat je doet en collega’s bevragen verhoogt de kwaliteit van de pedagogisch medewerksters en houdt hen scherp.

Aanwezigheid van volwassenen in het gebouw

Op de meeste tijden en dagen zijn er twee of meer pedagogisch medewerksters aanwezig in iedere groepsruimte.
Altijd zijn er minimaal twee medewerksters in het gebouw aanwezig.
Aan de randen van de dag wordt soms (tijdens vakantieperiodes) gestart met samengevoegde groepen.
Op deze momenten is er een voortdurende inloop van ouders die hun kind komen brengen of halen. Zij maken een praatje met de medewerkster of spelen nog even met hun kind. Tijdens de schoolperiode beschikken beide groepen over een stagiaire,zij worden ingezet worden als extra paar ogen aan de randen van de dag.

Stagiaires, huishoudelijk personeel, manager BSO en ouders zijn op wisselende tijden en dagen aanwezig en kunnen altijd binnenlopen op beide groepen.

Transparantie van het gebouw

Om de transparantie op de groepen te bevorderen worden er geen grote posters of versieringen op het glas gehangen van de tussenwanden. Alleen kleine dingen die het zicht niet belemmeren, kunnen worden opgehangen. Voor groep rood geldt dit voor de serre, zwaairamen en ramen vd groep. Op groep blauw geldt dit voor het raam in de keuken, zwaairamen en de ramen vd groep.

Slaapkamers

Als er een medewerkster met een kind in de slaapruimte is, staat de deur altijd open.

Buiten spelen op het plein

De speelplaats van kinderdagverblijf Tot Vanavond! grenst aan de groepsruimtes. Het is altijd mogelijk dat een volwassene ziet wat de pedagogisch medewerkster doet.

Uitstapjes

Even erop uit, naar de schaapjes of de hertjes gaan kijken of even naar de bakker, vinden wij erg waardevol omdat het de ervaringswereld van de kinderen vergroot.
Wij streven erna dat er altijd 2 volwassenen mee gaan tijdens een uitstapje.
Soms maakt één pedagogisch medewerkster weleens met enkele kinderen zo’n kort uitstapje.
Buiten, in de openbare ruimte rondom de kinderdagverblijven, is er altijd de mogelijkheid dat volwassenen zien wat er gebeurt.

Opendeurbeleid

De groepen grenzen aan elkaar door middel van een kleine toegangshal. Men loopt makkelijk bij elkaar naar binnen om iets te bespreken of te halen. Zo ook bij de 3+ groep/BSO. We hebben geen vaste breng- en ophaaltijden. Ouders kunnen dus zo ‘binnen komen lopen.’ Er kunnen activiteiten plaats vinden in een andere ruimte, met andere kinderen waarbij naast de vaste pedagogisch medewerker ook andere medewerkers betrokken zijn. Dit heeft naast het aanbieden van verschillende activiteiten die aansluiten bij de ontwikkelingsgebieden zo ook een sociale controle functie.

En verder

Een open aanspreekcultuur is één van de onderdelen die binnen het team heel belangrijk zijn. Wanneer collega’s zich daar niet aan houden, dan spreken we elkaar daar op aan. Pedagogisch medewerkers geven elkaar feedback, zowel feedback over de dingen die goed gaan, maar ook dingen die minder goed gaan. Dit maakt dat we naar elkaar kritisch blijven kijken.
Bij aanname van nieuwe medewerkers bellen we altijd naar de vorige werkgever voor referenties.
Nieuwe medewerkers mogen pas gaan werken op het moment dat hun VOG binnen is. Ook leerlingen mogen dan pas aan hun stage beginnen. Ons pedagogisch handelen staat met enige regelmaat op de agenda. Zo besteden we steeds aandacht aan onze manier van werken. Zo blijft de manier waarop we willen werken met kinderen steeds weer onder de aandacht.
Indien de slaapkamers niet direct aan de groepsruimte grenzen, maken we gebruik van babyfoons. Deze babyfoon is naast het controleren hoe het met de kinderen op de slaapkamer gaat ook een controle voor de pedagogisch medewerker als ze op de slaapkamer is.

De 3+ groep maakt gebruik van een babyfoon op de momenten dat er geen ander persoon aanwezig is die het extra paar ogen is. Op deze manier kan de medewerker “gecontroleerd” worden. Omdat de tussendeur open is kan er ten alle tijden iemand binnen lopen. De afspraak is om dit ook geregeld te doen. De manager van de BSO heeft op dinsdag kantoordag en is dus ook in het gebouw aanwezig. Hij loopt dus ook geregeld binnen.

Zieke kinderen

Wanneer een kind ziek is, heeft het meestal extra aandacht en rust nodig. Dit is in de groep niet altijd te garanderen. Wij vinden dat zieke kinderen door de ouders opgevangen dienen te worden. We begrijpen dat dit voor u een probleem kan zijn en adviseren u een reserve oppas te regelen.

Sommige kinderziekten zijn erg vervelend voor een kind, hiermee bouwen kinderen echter wel hun eigen immuniteit op. Kinderziekten waarmee ieder kind wel eens in aanraking zal komen, zoals waterpokken en roodvonk, zijn vaak moeilijk buiten de deur te houden omdat de besmetting vaak al, vóórdat de uiterlijke kenmerken zichtbaar zijn, heeft plaatsgevonden.

U wordt gewaarschuwd als er een bepaalde kinderziekte heerst. Dit vindt u bij de ouderinformatie in de ingang (bij de deur)

Als kinderen ziek worden terwijl ze op het dagverblijf zijn, bellen we u altijd om te overleggen. Het belang van het kind staat hierbij voor ons steeds voorop. Dat wil zeggen, dat als we het zieke kind niet die aandacht kunnen geven die het vraagt óf de aandacht voor de andere kinderen in het gedrang komt, wij van u verwachten dat u uw kind op komt halen. We beschikken niet over extra personeel en aparte ruimtes om zieke kinderen te verplegen. Ons uitgangspunt is dat het kind nog kan deelnemen aan het groepsproces.

Wanneer houd ik mijn kind thuis?

Kinderen met een kinderziekte worden niet gauw geweerd van het kinderdagverblijf. Wij houden ons aan de richtlijnen van de GGD. Dit betekent dat kinderen in de volgende gevallen niet mogen komen:

 • Krentenbaard (als het niet behandeld is en de wondjes daardoor nog niet ingedroogd zijn)
 • Hoofdluis (als het hoofdhaar, de kleding, het beddengoed etc. nog niet luisvrij zijn)
 • Open TBC
 • Diarree als het bloederig is

U bent verplicht er melding van te maken als uw kind(eren) ziekteverschijnselen vertoont met braken, koorts, diarree en huiduitslag.

Graag horen wij van u vóór 08:30 uur als uw kind niet komt vanwege ziekte.

U kunt een ziekmelding doorgeven via het ouderportaal.