De buitenschoolse opvang van Tot Vanavond! is een voorziening tussen school en thuis en vangt kinderen op vanaf het moment dat ze de basisschoolleeftijd hebben bereikt totdat ze de basisschool verlaten en de grote stap maken naar het voortgezet onderwijs. Kinderen die de BSO van Tot Vanavond! bezoeken wordt de mogelijkheid geboden om andere kinderen te ontmoeten, samen te spelen, te sporten en een moment van rust te vinden buiten school en tijdens vakanties. Tot Vanavond! trekt dus ook een duidelijke grens tussen school en vrije tijd.

Wij bieden voorschoolse opvang aan vanaf 07:00 uur. Op zowel de Reigerbosweg als de locatie op de **Rank (** afhankelijk van de dag) 

en naschoolse opvang vanaf einde school op de locaties Reigerbosweg en de **Rank (** afhankelijk van de dag) 

  • Voorschoolse opvang wordt uitsluitend in combinatie met naschoolse opvang (BSO) aangeboden.

Verantwoorde kinderopvang

Kinderopvang Tot Vanavond! staat voor persoonlijke kinderopvang op maat. Wij streven naar optimale zorg, aandacht en liefde voor uw kind.

Uiteraard voldoen wij aan alle eisen die de Wet Kinderopvang stelt en zijn wij in het bezit van de benodigde vergunningen. Door de gemeente Waalwijk wordt in het kader van de Wet Kinderopvang gecontroleerd op hygiëne en brandveiligheid.

Bij Tot Vanavond! wordt de Wet Kinderopvang gehanteerd. Om er voor te zorgen dat onze opvang blijft voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen voert de GGD jaarlijks een inspectie uit volgens de wet kinderopvang.

De inspectie gebieden zijn o.a.:

veiligheid en gezondheidsmanagement
personeel leidster – kind ratio
klachtenregeling
oudercommissie
pedagogische kwaliteit

Van de inspectie wordt een rapport gemaakt, waarvan een exemplaar naar de gemeente Waalwijk gaat. De gemeente geeft aan de hand van het inspectierapport aan wat al dan niet aangepast dient te worden.

Het inspectierapport is hier te downloaden voor de locatie Reigerbosweg

Het inspectierapport is hier te downloaden voor de locatie van cbs de Rank

Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid

Jaarlijks voert Tot Vanavond! een risico inventarisatie uit, met betrekking tot veiligheid en gezondheidsmanagement. De leidsters vullen inventarisatielijsten in, hieruit komen risico’s met betrekking tot veiligheid en gezondheid. Voor de risico’s worden acties vastgesteld die uitgevoerd zijn of uitgevoerd gaan worden en in de praktijk getoetst gaan worden. De inventarisatielijsten liggen ter inzage bij Tot Vanavond! Jaarlijks worden onze brandblusapparatuur en het brandalarmsysteem gecontroleerd en zijn wij in het bezit van een gebruikersvergunning, afgegeven door de brandweer van de gemeente Waalwijk.

De opleidingseisen van de beroepskrachten

De leidsters bij Tot Vanavond! hebben een relevante beroepsopleiding afgerond en zijn gekwalificeerd om in de kinderopvang te werken. Stagiaires, vrijwilligers en/ of leidsters zonder passende diploma’s staan altijd als ‘extra’ hulp op de groep.

Het te voeren beleid inzake de te gebruiken voertaal voor zover geen Nederlands

Bij Tot Vanavond! wordt uitsluitend Nederlands gesproken.

Klachten

Met eventuele klachten kunt u terecht bij de groepsleiding. Samen zullen we proberen deze klacht te verhelpen. Uiteraard kunt u uw klacht ook kwijt bij de klachtencommissie waar Tot Vanavond! bij is aangesloten.

Meer informatie kunt u vinden op deze pagina

Pedagogisch beleidsplan

Het beleidsplan van de buitenschoolse opvang van Tot Vanavond! is bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s), alle medewerksters, instanties en instellingen die direct of indirect bij de BSO van Tot Vanavond! betrokken zijn. Dit beleidsplan is opgesteld om te kunnen verantwoorden hoe wij werken en waarom wij deze werkwijze hanteren. Daarnaast geldt dit als voorschrift voor alle medewerksters van de BSO. Van hen wordt verwacht dat zij regelmatig de beleidsstukken doornemen. Naast het beleidsplan van de BSO kent Tot Vanavond! ook een beleidsplan voor de kinderdagverblijf groepen. Sinds 28 april 2008 biedt Tot Vanavond! kinderdagopvang aan 16 kinderen per dag. In oktober 2011 is daar een 2e groep bij gekomen voor 16 kinderen. Eind 2011 is daar de buitenschoolse opvang bijgekomen die plaats kan bieden aan maximaal 40 kinderen.

Het complete pedagogische beleidsplan ligt ter inzage op de buitenschoolse opvang.

Weetjes:

  • Bij afwezigheid graag uw kind afmelden via het ouderportaal
  • Wilt u uw vakanties tijdig aan ons doorgeven?
  • Wij vieren natuurlijk de verjaardag van uw kind tenzij u dit niet wenst.
  • Ruilen is een service en geen recht. Het ruilen van dagen kan alleen mits de kindplanning dit toelaat en de gewenste ruiling plaatsvind binnen 14 dagen.
  • Indien wij voor niets aan school staan omdat u uw kindje zelf ophaalt, zal er €15 aan taxikosten worden berekend

Basisgroep:

In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de dagopvang en de buitenschoolse opvang in één vaste groep kinderen geplaatst wordt. Voor de buitenschoolse opvang wordt deze groep kinderen een ‘basisgroep’ genoemd. De wet biedt ruimte om tijdelijk af te wijken van deze regel. Met schriftelijke toestemming van de ouders kan (extra) opvang tijdelijk in een andere groep dan de basisgroep van het kind plaatsvinden.
Op verschillende dagen kunnen verschillende basisgroepen gevormd zijn, ten gevolge van de andere groepssamenstelling en het aantal aanwezige kinderen. Uiteraard krijgen de kinderen de vrijheid om zelf keuzes te maken in het doen van activiteiten en het opzoeken van vriendjes in een andere basisgroep. De wijze waarop de basisgroep wordt samengesteld verschilt per locatie. Dit kan bijv. zijn op basis van de leeftijd van de kinderen, of op basis van het tijdstip dat de kinderen uit school komen. In situaties van een lagere bezetting op de groep kan er voor gekozen worden om (groepjes) kinderen buiten hun vaste basisgroep samen te voegen. In deze samengevoegde groep is er meer keus voor kinderen om samen te spelen en ontstaat meer gelegenheid om specifieke activiteiten aan te bieden, bijvoorbeeld aan kinderen van dezelfde leeftijd of aan kinderen met dezelfde interesse. Bij de samenvoeging zijn vaste pedagogisch medewerkers aanwezig en is de structuur van de dag gelijk, dus herkenbaar voor uw kind.

Wanneer wordt uw kind in meer dan één basisgroep geplaatst?

Uw kind kan op verschillende dagen in de week geplaatst zijn op verschillende locaties. U wordt hierover geïnformeerd. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er op bepaalde dagen (bijv. woensdag/vrijdag) niet alle BSO-locaties geopend zijn en uw kind structureel op een andere BSO-locatie wordt opgevangen. Iedere locatie heeft zijn eigen basisgroep(en).
Uw kind kan op verschillende dagen in de week geplaatst zijn in verschillende basisgroepen, op dezelfde locatie. Dit is het geval bij een (structureel) lagere bezetting van groepen op een specifieke dag van de week of omdat er geen plek is op verschillende dagen in dezelfde basisgroep.
Voorbeeld: op een BSO locatie zijn op dinsdag 30 kinderen aanwezig en dus 2 basisgroepen gevormd. Op maandag zijn er 20 kinderen aanwezig. De twee basisgroepen worden op maandag samengevoegd en vormen daarmee op papier een andere basisgroep.
Bij een incidenteel lagere bezetting van groepen – bijvoorbeeld in vakantieperiodes – of om pedagogische redenen kunnen andere basisgroepen worden gevormd, door het samenvoegen van groepjes kinderen.
Indien voor een aangevraagde ruildag geen plaats is op de vaste basisgroep van uw kind.
Indien voor een aangevraagde extra opvangdag geen plaats is op de vaste basisgroep van uw kind.
De wet verplicht ons om u te informeren en schriftelijke toestemming te vragen voor het plaatsen van uw kind in een tweede basisgroep, ook als dat op dezelfde locatie is. Dat kan incidenteel of gedurende een bepaalde periode voorkomen, bijvoorbeeld door het samenvoegen van groepen.